Moneywise.nl » Weblog » Ontslagvergoeding » Belastingplan 2014 aangenomen, einde stamrechtvrijstelling maar overgangrecht in 2014.

Belastingplan 2014 aangenomen, einde stamrechtvrijstelling maar overgangrecht in 2014.

donderdag 19 december 2013 om 13:56:16 Jeroen Wolfsen 39 reacties
gouden handdrukOp 17 december is het belastingplan 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. Onderdeel van het belastingplan 2014 is de afschaffing van de stamrecht vrijstelling. Dit betekent dat een ontslagvergoeding niet meer fiscaal vriendelijk mag worden weggezet in een stamrecht constructie ( stamrecht banksparen of stamrecht bv), Maar in 1 keer afgerekend dient te worden. Er is echter een overgangsrecht en dat loopt tot uiterlijk 30 juni 2014.
Op 8 november heeft de staatsecretaris het overgangsrecht bevestigd. In bijgaande brief van de heer Weekers  aan de Tweede Kamer kunt u dit nalezen (vanaf blz 4).
De belangrijkste punten uit dit overgangsrecht zijn:
Als u in 2014 ontslag krijgt en u gebruik  wilt maken van de mogelijkheid om met uw ontslagvergoeding te gaan banksparen dan gelden de volgende voorwaarden:
  • Uw werkgever  moet het ontslag in 2013 hebben aangezegd en de ontslagdatum moet op 31 december 2013 vaststaan.
  • Uw werkgever moet vóór 1 januari 2014 een vaststellingsovereenkomst met u opmaken en ondertekenen. Hierin moet staan dat er een stamrecht door u kan worden bedongen.
  • De dienstbetrekking wordt binnen een korte termijn na het vaststellen van de ontslagdatum beëindigd. Van een korte termijn is in ieder geval sprake als het gaat om de wettelijke opzegtermijn. Een wettelijke opzegtermijn kan oplopen tot maximaal een half jaar. Dit betekent dat de uiterlijke ontslagdatum dus 30-06-2014 kan zijn.
Er zijn echter nog een aantal belangrijke punten uit de praktijk. We krijgen hier nog steeds veel vragen over en daarom zetten we dit nog een keer duidelijk in ons weblog:

Wanneer moet de bankspaarrekening geregeld zijn? 
De  gouden handdruk bankspaarrekening hoeft niet voor 31-12-2013 geregeld te worden. U heeft daar dus de tijd voor tot de datum van het ontslag in 2014.

Wanneer moet er door de werkgever worden gestort?
De belastingdienst heeft ons bevestigd dat de betaaldatum niet van belang is. Op onze vraag wanneer de ontslagvergoeding uiterlijk betaald moet worden geeft de de heer Moonen van de kennisgroep van de belastingen het volgende antwoord: Tot voor kort was ons standpunt dat de ontslagvergoeding moest zijn betaald uiterlijk op de dag dat de dienstbetrekking eindigde. Inmiddels is dit (strakke) standpunt losgelaten, u vindt dit ook niet meer terug in onze uitleg op de site://www.belastingdienstpensioensite.nl/Informatie%20overgangsrecht%20vervallen%20stamrechtvrijstelling.htmEr wordt dus geen datum meer genoemd; van belang is dat wel vóór 1-1-2014 de feiten definitief zijn (datum ontslag, hoogte ontslagvergoeding die bestemd is voor het stamrecht, en de overeenkomst dat deze wordt gebruikt voor de aankoop van een 11-1-g-product of wordt gestort in een 11a-product).

Wat moet er in mijn vasttellingsovereenkomst staan?
Wij adviseren u om te controleren of uw werkgever daarbij de juiste tekst gebruikt.
We komen regelmatig de volgende onjuiste tekst tegen in een vaststellingsovereenkomst: de betaling van de ontslagvergoeding zal plaatsvinden op een nader door werknemer aan te geven wijze, mits fiscaal verantwoord en zonder dat dit leidt tot extra kosten en verplichtingen voor werkgever.
Deze omschrijving is onvoldoende. In de vaststellingsovereenkomst moet letterlijk staan dat de ontslagvergoeding wordt aangewend voor een stamrecht bankspaarrekening als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de loonbelasting.
Het is belangrijk dat u met de werkgever een tekst met de volgende strekking overeen komt: Werkgever en werknemer komen overeen dat de ontslagvergoeding alleen kan worden aangewend als koopsom van een aanspraak, die voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, of artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964. Alleen een uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon kan gebruikt worden voor het aankopen van een stamrecht. Een (na)betaling van loon, vakantiegeld, tantième of gratificatie valt niet onder stamrecht.
Als dit niet goed in uw vasttellingsovereenkomst staat kunt u dit toevoegen middels een addendum. Hier vindt u eenaddendum vaststellingsovk_voorbeeld

Ik wordt in 2014 ontslagen, hoe zit het met de opzegtermijn?
Eén van de voorwaarden die belastingdienst stelt, is dat de dienstbetrekking binnen een korte termijn na het vaststellen van de ontslagdatum wordt beëindigd.  De fiscus bedoelt hiermee dat de arbeidsovereenkomst wordt beindigt binnen de wettelijke opzegtermijn.
De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst:
Duur arbeidsovereenkomstOpzegtermijn
korter dan 5 jaar1 maand
korter dan 10 jaar2 maanden
korter dan  15 jaar3 maanden
langer dan 15 jaar4 maanden
Als de ontslagdatum na de wettelijke opzegtermijn ligt, adviseren wij om dit voor te leggen bij de fiscus en om goedkeuring te vragen.
De stamrechtvrijstelling geldt voor een zeer kleine groep werknemers tot 1 juli 2014. Voor het merendeel van de werknemers die worden ontslagen in 2014 geldt een kortere periode voor de stamrechtvrijstelling. Voor hen eindigt de wettelijke opzegtermijn na één, twee, drie of vier maanden nadat het ontslag is aangezegd.
Lees het hele dossier over het vervallen van de stamrechtvrijstelling in 2014
 
Jeroen Wolfsen

Jeroen is FFP-er en weet alles van verzekeringen en financiele producten. Hij houdt je op de hoogte van ontslagvergoeding.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

H.W.Blom

19 december 2013 14:35:29

Beste Jeroen,

Nu er deze week weer meer duidelijk is geworden, wil ik graag weten wat het voor
mij betekend. Ik ben per 1 oktober 2013 ontslagen en krijg mijn ontslagvergoeding
in 8 gelijke termijnen,nl de 1e termijn in oktober 2013 en de laatste in juli 2015.
Afgelopen september heb ik een bankspaarrekening geopend en de 1e storting heb ik ontvangen ;wat gebeurd er nu met de stortingen na 1-7-2014 ?

mvg, H.W.Blom

reageer op H.W.Blom

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

19 december 2013 14:39:07

Geachte heer Blom,
Dit soort praktijkvragen staan helaas niet in de wet en ook niet n de overgangsmaatregelen. Ik denk persoonlijk dat het verstandig is om dit aan de fiscus te vragen. De staatsecretaris heeft gezegd dat de datum van uitbetaling niet uitmaakt maar of dat ook hiervoor geld, durf ik niet te stellen. Dus vragen aan de inspecteur.

reageer op Jeroen Wolfsen

Ron

20 december 2013 8:41:57

Beste Jeroen,
Wat is de uiterlijke datum om het tegoed van je (bestaande) bankspaarrekening, volgend jaar, tegen de éénmalige 20% kortingsregeling, te laten uitbetalen. 30/6 of 31/12/14?
En een andere vraag: is inmiddels bekend of het gehele tegoed dient te worden afgerekend of ook een gedeelte van de rekening kan worden uitbetaald?

m.vr.gr.
Ron

reageer op Ron

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

20 december 2013 10:31:41

Je hebt tot 31-12-2014 de tijd.
Er is op 5 december door Weekers in een brief aan de tweede kamer het volgende geschreven: Zoals de leden van de fractie van de VVD opmerken biedt het in het wetsvoorstel opgenomen overgangsrecht bij strikte lezing twee mogelijk-heden voor de aanwending van een op 31 december 2013 bestaand stamrecht, namelijk volgens de bestaande methode (door middel van een periodieke uitkering) of door middel van volledige afkoop. Zoals deze leden terecht opmerken, is het echter in overeenstemming met de visie van het kabinet, mede gelet op de beoogde bestedingsimpuls, om een gedeeltelijke afkoop niet te belemmeren. Ik ben voornemens om de mogelijkheid van een gedeeltelijke afkoop ook in de wettekst duidelijker tot uitdrukking te brengen. Ik zal daartoe een aanpassing van artikel 39f, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) opnemen in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2014
Het lijkt er dus op dat gedeeltelike afkoop mogeijk gaat worden. Dat is nog afwachten.
We zijn bezig met een uitgebreider artikel over afkoop. Hou ons weblog in de gaten.

reageer op Jeroen Wolfsen

Sieto

30 december 2013 20:44:47

Jeroen, je zegt 'dat is nog afwachten', maar als het wetsvoorstel is aangenomen, dat staat het er in (gedeeltelijke afkoop mogelijk) of staat het er niet in (en dus gedeeltelijke afkoop niet mogelijk). Of mis ik misschien iets?

reageer op Sieto

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 december 2013 21:10:46

Het voorstel voor het belastingplan 2014 is aangenomen en de het verhaal over de stamrechtvrijstelling is daar een onderdeel van. Dit moet echter nog wel worden vastgelegd. Dat kan in een wet ( duurt langer ) maar de staatsecreataris kan het ook in een besluit regelen. Dat gaat namelijk sneller.
Maar op dit moment is er gewoon nog niks vastgelegd. Dus afwachten.

anita

20 december 2013 20:01:39

beste jeroen
mijn man heeft een stamrechtuitkering en werkt
heeft de stamrechtuitkering gevolgen voor de
loonheffingskorting en arbeidskorting die hij krijgt van zijn loon
gr anita

reageer op anita

Jochem Kessens
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 december 2013 8:32:21

Beste Anita,
Loonheffingskorting en arbeidskorting zijn belastingkortingen waar een ieder recht op heeft. De kortingen worden berekend over het totale inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning) dat iemand verdient. De stamrechtuikering valt hier dus ook onder. Met de loonheffingskorting wordt vaak vooraf door de werkgever al rekening gehouden zodat het netto loon iets hoger is. Bij uw aangifte inkomstenbelasting in april worden alle inkomsten bij elkaar opgeteld en krijgt u alle belastingkortingen waar u recht op heeft.
Met vriendelijke groet,
Jochem Kessens

reageer op Jochem Kessens

hans

24 december 2013 12:07:12

In het burgerlijk wetboek en in de CAR-UWO staat vermeld dat op verzoek van de werknemer de wettelijke opzegtermijn mag worden opgerekt tot maximaal 6 maanden. Hiermee blijven wij binnen de wettelijke en CAO kaders, klopt het dat als wij ons houden aan deze afspraken en wij dit vastleggen wij binnen de afspraken van de overgangsregeling blijven?
Gaat de belastingdienst voor dit soort situaties nog met een uniforme en eenduidige omgangsrichtlijn komen?

Met vriendelijke groet,

Hans van Valburg

reageer op hans

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 december 2013 8:40:51

Beste Hans,
Dit lijkt me een situatie waarbij de fiscus akkoord zal geven op een maximale termijn van 6 maanden maar het lijkt me dat de werkgever dit voor de werknemers kan bespreken met de fiscus. Al zal dat lastig woprden omdat de vaststellingsovereenkomst voor 31-12-2013 getekend moet zijn.

reageer op Jeroen Wolfsen

Joost

29 december 2013 11:31:17

Beste Jeroen,

Geldt de vrijstelling cq. 80%-regeling ook voor oude Stamrecht -of Gouden Handdruk-polissen voor Nederlanders die in het buitenland wonen? Ik bezit zo'n polis en vestigde mij nadien in Duitsland. De NL-belastingdienst erkende destijds al dat de belastingheffing op uitkeringen van de polis aan Duitsland toekomt.

reageer op Joost

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

29 december 2013 20:16:20

Beste Joost,
De 80% geldt voor alle stamrecht constructies die voor 15-11-2013 zijn gesloten. En dus ook voor polissen. Ik kan je nu niet vertellen wat er gebeurt met de 20% korting omdat je in duitsland woont. Dit lijkt me een vraag voor de fiscus of een accountant.

reageer op Jeroen Wolfsen

Y.Willemsen

30 december 2013 13:19:07

Hallo Jeroen,

Hoe kan ik te weten komen of gedeeltelijke afkoop tegen 80% in 2014 ook mogelijk is?
Ik kan het nergens vinden en lees overal dat het " waarschijnlijk" wel mogelijk zal zijn.
Wanneer weten we dit zeker?

Met vriendelijke groet,

Y Willemsen

reageer op Y.Willemsen

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

30 december 2013 13:32:29

In eerste instantie heeft de staatsecretaris aangeven dat u de volledige ontslagvergoeding moet opnemen. Ook als u het op meerdere rekeningen heeft staan. In de brief van 5 december schrijft de heer Weekers aan de Tweede Kamer: Zoals de leden van de fractie van de VVD opmerken biedt het in het wetsvoorstel opgenomen overgangsrecht bij strikte lezing twee mogelijkheden voor de aanwending van een op 31 december 2013 bestaand stamrecht, namelijk volgens de bestaande methode (door middel van een periodieke uitkering) of door middel van volledige afkoop. Zoals deze leden terecht opmerken, is het echter in overeenstemming met de visie van het kabinet, mede gelet op de beoogde bestedingsimpuls, om een gedeeltelijke afkoop niet te belemmeren. Ik ben voornemens om de mogelijkheid van een gedeeltelijke afkoop ook in de wettekst duidelijker tot uitdrukking te brengen. Ik zal daartoe een aanpassing van artikel 39f, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) opnemen in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2014 Gedeeltelijke afkoop wordt dus waarschijnlijk mogelijk. Maar let op: dit in nog niet geregeld. Wij adviseren u dus om niet meteen in januari tot gedeeltelijke afkoop over te gaan.

reageer op Jeroen Wolfsen

Eddy

2 januari 2014 14:27:02

Beste Jeroen,

Bij Aegon heb ik een "ontslagvergoeding uitkeren" rekening lopen die vóór de fiscaal gunstige deadline van 15-11-2013 is geopend. Ik ontvang gedurende 3 jaar maandelijks een gedeelte van mijn ontslagvergoeding. Aegon laat weten dat ik het bedrag in 1 keer met belastingvoordeel van 20% kan opnemen; echter moet ik dit vóór 1 maart 2014 opnemen; waarna de rekening zal worden gesloten. Ook de mogelijkheid om de "ontslagvergoeding uitkeren" om te zetten naar "ontslagvergoeding sparen" komt per 1 maart 2014 te vervallen.
Dit overvalt me nogal; daar ik heb begrepen dat het belasting voordeel van 20% voor heel 2014 van kracht is bij uitkeren en je dit dus ook in bijv. september 2014 zou kunnen besluiten.
Vooralsnog is het niet mogelijk om een gedeelte van de ontslagvergoeding met belastingvoordeel te laten uitkeren en een x-bedrag te laten staan en eventueel om te zetten naar een "ontslagvergoeding sparen" rekening. De plannen van Weekers geven echter onduidelijkheid omdat daar sprake is dat er toch een mogelijkheid is om niet de gehele ontslagvergoeding met belastingvoordeel op te nemen.
Vraag: Loop ik 20% belasting voordeel mis wanneer ik niet vòòr 1 maart 2014 een besluit neem de rekening op te heffen?

met vriendelijke groet,

Ed Carpentier

reageer op Eddy

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

2 januari 2014 17:27:43

Geachte heer Carpentier,
Aegon heeft inderdaad bedacht dat men voor 1-3-2014 moet aangevebn die gebruik willen maken van de mogeljijkheid tot afkoop. Dat is vreemd want de plannen bieden de mogelijkhied om het hele jaar af te kunnen kopen. Wij zijn hierover met Aegon in gesprek want ik ben het hier zeker niet mee eens. Daar komt inderdaad nog bij dat het nog steeds onduidelijk is of gedeeltelijke afkoop is toegstaan.
Al met al een boel onduidelijkheid en dus reden om nog geen stappen te ondernemen maar even rustig af te wachten. Wij zijn nu aan het inventariseren hoe afkoop bij de verschillende banken moet worden geregeld.
Ik zou zelf even rustig afwachten en dan komt er vanzelf meer duidelijkheid. Dit kan nooit lang meer duren. Blijf gewoon on s weblog volgen!

reageer op Jeroen Wolfsen

Han

8 januari 2014 11:25:13

Bedankt voor de informatie. Ik blijf je weblog volgen. Want ook ik zit te wachten op de besluitvorming over gedeeltelijke afkoop. De 20% regeling lijkt interessant, maar let goed op want als je met je totaal jaarinkomen boven de € 56532 komt betaal je alsnog 52 % belasting over het meerdere. Advies goed rekenen. Gedeeltelijke afkoop in 2014 kan zeer aantrekkelijk zijn. In mijn geval levert spreiding over 3 jaar +/- € 7000
netto meer op dan dat ik met de 20 % vrijstelling alles zou afkopen in 2014.

reageer op Han

jan

26 augustus 2014 10:14:47

De 20% regeling lijkt interessant, maar als je het genoemde bedrag jaarinkomen boven 56532 bezit! (is dit bruto of netto?) hoe zit het dan? graag meer info over deze onderwerp??

reageer op jan

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

26 augustus 2014 19:10:37

Beste Jan, het IB belastingtarief van 52% begint inderdaad bij 56.532 euro. Dat is dus het bruto bedrag want u moet nog belasting hierover betalen. Als uw bruto inkomen hoger is dan dit bedrag betaalt u dus ook 52% over de eenmalige uitkering uit een gouden handdruk.
Maar als u in het verleden een gouden handdruk heeft gehad en deze bijvoorbeeld bij een bank of verzkeraar heeft gestald, dan kunt u deze nu in een keer laten uitkeren. U betaalt dan belasting over 80% van het vrijkomende bedrag. Als er dus € 50.000 vrij valt dan betaalt u maar belasting over € 40.000 (80%)
Over deze € 40.000 betaald u dus 52% als u al een inkomen boven de 56.532 heeft. U kunt het ook anders benaderen. Het belastingtarief van 52% daalt naar 41.6%. Immers 80% van 52% is 41.6%. Bij beide rekenoefeningen is de uiteindelijke uitkomst hetzelfde.
U kunt het ook bij ons op onze website uitrekeken:http://www.moneywise.nl/werk-en-inkomen/ontslagvergoeding/intro.aspx
Wilt u liever persoonlijk advies en zien wat het nu echt in uw situatie betekent:http://www.moneywise.nl/werk-en-inkomen/ontslagvergoeding/advies/jolanthe-van-rooijen.aspx

reageer op Jeroen Wolfsen

R.

13 januari 2014 10:13:29

Hallo Jeroen, ik heb een vaststellingsovereenkomst getekend voor 31.12.2013. Daarin staat dat de ontslagvergoeding op een door mij aangegeven wijze wordt uitbetaald, mits in overeenstemming met de terzake geldende fiscale wet en regelgeving. Verder da ik in dit verband een formulier mbt de uitbetaling ontvang waarop kan worden aangegeven op welke wijze de vergoeding moet worden betaald. Het formulier inmiddels ontvangen met daarop oa mogelijkheid voor banksparen of stamrecht bv.

Nu mijn vragen:

- voldoet dit om fiscaal gezien gebruik te kunnen maken van overgangsrecht? (ontslag voor 30.6.2014)
- zo nee, kan dit alsnog geregeld worden via addendum of had dat dan voor 31.12.2013 getekend moeten worden?
- geldt voor stamrecht bv dat er een overeenkomst tussen werkgever en de bv voor 31.12.2013 getekend moet zijn of dient de oprichtingsakte bij de notaris voor die datum te zijn gepasseerd?

Vr. Groet,

R.

reageer op R.

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 januari 2014 10:34:52

Geachte heer of mevrouw,
Ik wil u graag wijzen op een van onze andere weblogs, hier staat precies in wat er in de vasstellingsovereenkomst moet staan. In uw geval moet de tekst wel aangepast worden en dat kan met een addendum.
http://weblog.moneywise.nl/vraag-van-de-maand/vraag-van-de-maand-wat-moet-er-in-mijn-vaststellingsovereenkomst-staan/
Verder hebben wij aan de kennisgroep belastingen gevraagd of het noodzakelijk is dat een bankspaarrekening voor 31-12-2013 geopend moest zijn en daarop heeft de kennisgroep geantwoorde dat het ook mogelijk is om de bankspaarrekening te openen in ( begin) 2014. HGet lijkt mij dat dit ook voor de Bv geldt maar dat zou ik bespreken met een bv-adviseur.
Als u ook nadenkt over een stamrecht bv, adviseer ik u om bijgaand artikel ook even te lezen:http://weblog.moneywise.nl/ontslagvergoeding/stamrecht-bv-weet-waar-je-aan-begint/

reageer op Jeroen Wolfsen

R.

13 januari 2014 10:40:27

Dank voor de snelle reactie. Alleen nog de vraag of het dan geen probleem is indien de addendum niet voor 31.12.2013 is getekend naar uw mening?

reageer op R.

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 januari 2014 11:01:05

Ik kan mij voorstellen dat het formele antwoord van de fiscus zal zijn dat het addendum voor 31-12-2013 getekend moet zijn.

Jo kersemakers

13 januari 2014 14:44:46

Bestaat er een rekenmodule voor de 20 % afkoopregeling mbt tot een gouden handruk bankspaarproduct welke met alle facetten rekening houdt zoals inkomsten 2014 vermogensbelasting,renteverschille en aantal jaren etc
Ik wil nl inzicht krijgen wat voor mij het gunstigst is en hoeveel voordeel ik eventueel heb als ik gouden handruk in een keer laat uitbetalen in 2014
Alvast bedankt

reageer op Jo kersemakers

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

14 januari 2014 19:04:47

Geachte heer Kersemaker
Terechte vraag, want er komt nogal wat kijken bij deze rekensom. Daar komt nog bij dat je het netto bedrag kunt gebruiken voor aflossing hypotheek, leningen etc. Verder speelt middeling nog een rol.

Dit zijn vraagstukken die eigenlijk alleen in proffesionele financiele planningsoftware kunt invoeren om te bekijken welke mogelijkheid het beste is. En zelfs deze software zal geen pasklaar antwoord geven.

We zullen als MoneyWise een aantal rekenmodules gaan bouwen, dat zal nog een paar weken duren maar die zullen niet alle vragen kunen beantwoorden.

Wilt u echt maatwerk, dan zet ik u graag in contact met een onafhankelijk financieel planner op FFP nivo die geen producten verkoopt en 100% onafahnkelijk u kan adviseren. En ook nog eens voor een fatsoenlijk tarief want sommige planners rekeken veel te veel voor hetw erk dat ze doen.

reageer op Jeroen Wolfsen

Marco

17 januari 2014 12:33:38

Vraag mbt tekst vaststellingsovereenkomst

U stelt dat in de vaststellingsovereenkomst letterlijk tekst moet staan dat de ontslagvergoeding wordt aangewend voor een stamrecht bankspaarrekening als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de loonbelasting.

Is het naast de door u geciteerde onjuiste tekst niet afdoende als de Bank waar de stamrecht bankspaarrekening wordt afgesloten aan de werkgever een stamrechtovereenkomst verstrekt waarin de volgende tekst staat?

"
Volgens onze gegevens heeft u aan uw (ex-)werknemer, de heer ..., geboren op ..., een ontslagvergoeding toegekend van ... Uw (ex-)werknemer heeft bij ons een bancair stamrecht aangevraagd en wil de ontslagvergoeding daarvoor gebruiken.
...
Wij bevestigen u dat wij de ontslagvergoeding uitsluitend zullen gebruiken voor de financiering van een stamrecht dat voldoet aan de regelgeving voor periodieke uitkeringen zoals bedoeld in artikel 11a Wet op de loonbelasting 1964.
"

reageer op Marco

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

17 januari 2014 13:10:34

Beste Marco,
De vaststellingsovereenkomst is de overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Daarvoor stelt de fiscus de voorwaarde voor dat er op de juiste manier wordt omsschreven dat werknemer zijn ontslagvergoeding gaat gebruiken voor een stamrecht. zie ons andere artikel: http://weblog.moneywise.nl/vraag-van-de-maand/vraag-van-de-maand-wat-moet-er-in-mijn-vaststellingsovereenkomst-staan/
De stamrecht verklaring, ook wel genoemd vrijwaringsverklaring, is een verklaring van de bank aan de werkgever waarbij de bank de werkgever meedeelt dat het door de werknemer gekozen product voldoet aan de fiscale spelregels omntrent stamrecht ( art. 11 lid a). Op basis van deze vrijwaring an de werkgever het bruto bedrag storten.
Dus in beide gevallen gaat het om dezelfde tekst maar het begint bij de stamrechtverklaring. Daar moet echt in staan dat werknemer een stamrecht heeft gekozen op basis van art. 11. Anders kan de fiscus alles afkeuren.

reageer op Jeroen Wolfsen

Marco

27 januari 2014 19:02:57

Bedankt voor de response. Helder. In beide documenten dus de juiste tekst nodig.

Werkgever vraagt in de vaststellingsovereenkomst om een goedkeuring van de fiscus.
Wat is de zin daarvan als de werkgever al een stamrechtverklaring van de bank heeft?
Als ik lees wat u zegt als ik de link aanklik dan is dit zinloos. Juist?

reageer op Marco

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

27 januari 2014 19:10:13

Beste Marco,
in een van mijn andere weblogs heb ik hier het volgende overgezegd:
‘Vooraf goedkeuring aan de fiscus vragen’ De bank of verzekeraar waar een ontslagvergoeding wordt ondergebracht geeft na ontvangst en controle van alle stukken een stamrechtverklaring af, ook wel vrijwaringsverklaring genoemd. Hierin staat hoe de werkgever bruto kan storten en dat het product voldoet aan alle fiscale spelregels. Men verwijst hierbij naar artikel 11, eerste lid, onderdeel g, of artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964. De fiscus zit niet te wachten om elk goedgekeurd product alsnog afzonderlijk goed te keuren. Dat is hetzelfde als bij elk groen verkeerslicht contact op nemen met de politie om te vragen of men door mag rijden.
hier kun je dat vinden:http://weblog.moneywise.nl/vraag-van-de-maand/vraag-van-de-maand-wat-moet-er-in-mijn-vaststellingsovereenkomst-staan/

reageer op Jeroen Wolfsen

Han

11 februari 2014 12:29:08

Jereon,
IK heb een stamrecht van voor 15-11-2013 en één van na 15-11-2013 waarvoor de 20% regeling dus niet telt. Ik neem aan dat ik de eerste stamrecht van voor 15-11-2013 in zijn geheel kan opnemen en dat ik de 2e van na 15-11-2013 wel kan laten staan.

Graag je reactie.

reageer op Han

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 februari 2014 9:15:32

Geachte heer van Han,
Als u twee maal een gouden handdruk heeft ontvangen (dus uit twee verschillende arbeidsovereenkomsten) heeft u te maken met twee losse stamrechten. U kunt deze dus apart van elkaar afkopen. Op het stamrecht voor 15-11-2013 heeft u dan 20% korting en op het stamrecht dat na 15-11-20132 is bedongen, heeft u deze korting niet.

reageer op Jeroen Wolfsen

Yvonne

21 april 2014 15:30:25

In mijn beëindigingsovereenkomst staan 2 bedragen, nl een bedrag als ik op 1 april geen andere baan zou hebben gevonden en een lager bedrag als dit wel het geval is. Helaas had ik op 1 april nog geen andere baan.
Nu wil mijn werkgever alleen het lage bedrag op mijn stamrechtspaarrekening storten omdat dit op 31-12-2013 onvoorwaardelijk vast stond. Klopt dit?
Voor de rest voldoe ik aan alle voorwaarden.

reageer op Yvonne

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

22 april 2014 10:11:24

Beste Yvonnne,
Ik ben het niet met je werkgever eens en een fiscaal jurist van NN (Waar ik dit ook even mee besproken heb) ook niet. Let wel: we kennen natuurlijk niet het hele dossier en moeten oordelen naar wat u ons meegeeft aan info.
Als op 31-12-2013 vaststond dat u een extra bedrag zou krijgen als ontslagvergoeding als u in april 2014 geen andere baan had, dan is dat volgens ons een voldongen feit en dus onherroepelijk. Het was misschien niet zeker dat u die uitkering zou krijgen ( immers u kon een andere baan vinden) maar als dat niet gebeurt, stond vast dat u deze ontslagvergoeding zou krijgen.
Daarnaast spelen er nog wel meer zaken maar u geeft aan dat u daaraan voldoet. Dus ik zou het gesprek met de werkgever weer opnieuw aangaan.
Als u hier nog vragen over heeft, mag u ons altijd even bellen. WE kijken graag met u mee.

reageer op Jeroen Wolfsen

Yvonne

10 mei 2014 12:40:43

Hallo Jeroen,

Ik heb mijn casus voorgelegd aan de Belastingdienst en zij geven mijn werkgever gelijk.
De Belastingdienst schrijft het volgende:
Volgens het overgangsrecht voor stamrechtvrijstellien moet het ontslag in 2013 zijn aangezegd en de ontslagdatum en ontslagvergoeding op 31 decmeber 2013 onvoorwaardelijk vaststaan.

Dit betekent volgens hen dat dus alleen het lagere bedrag onvoorwaardelijk vast staat en op een stamrechtspaarrekeningestort mag worden.

Ik kan echter nergens in het overgangsrecht voor stamrechtvrijstellingen het woord 'onvoorwaardelijk' vinden. Denk jij dat het zin heeft om hier tegen in verweer te gaan?

Alvast bedankt voor het meedenken.

reageer op Yvonne

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

12 mei 2014 7:21:06

Beste Yvonne,
Het vervelende met die stamrechtovereenkomsten is dat er jarenlang door bedrijven en juristen verkeerde n onvolledige stamrechtovereenkomsten zijn gebruikt. En nu de stamrechtvrijstelling wordt opgeheven is dat met zoveel onduidelijkheid gebeurt dat iedereen nu in een keer heel ingewikkeld aan het doen is en overeenkomsten tot op de komma gaat lezen. En dat is vooral erg lastig voor jouw als werknemer want jij bent uiteindelijk degene die iets wil met de ontslagvergoeding op een stamrecht banksparen rekening. Het woordje onvoorwaardelijk staat volgens mij ook nergens in het overgangsrecht maar het is blijkbaar de interpretatie die de belastingdienst heeft bedacht. Zoals ik al melde staat het volgens mij onvoorwaardelijk vast st dat je een aanvullend ontslagvergoeding ontvangt als je voor een bepaalde datum geen baan hebt. Het ligt er dus aan hoe men onvoorwaardelijk interpreteert.
Bezwaar aantekenen bij de fiscus is dus een optie, of het in jouw geval zin heeft, moet je echt zelf bepalen.

reageer op Jeroen Wolfsen

Pelle B Flap

13 mei 2014 14:40:58

Beste Jeroen,

Sedert 2007 heb ik een stamrecht BV. Op dit moment ontvang ik, als kansloze werkloze van 57+ (sedert 2011), na 300 brieven, gelukkig nog een Bovenwettelijke WW uitkering. Deze kan ik overwegen om in overleg met de werkgever af te kopen als ik als zelfstandige mijn eigen lot wil bepalen. Dit zijn oude regelingen.
Stel dat dat gebeurt. Kan deze (bruto) uitkering dan in mijn stamrecht BV landen, ondanks de nieuwe regelingen ?

Wat adviseer je anders?

Dank, Pelle B Flap.

reageer op Pelle B Flap

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

13 mei 2014 15:50:36

Geachte heer Flap,

Ik ken de overeenkomst tussen u en uw ex-werkgever niet dus ik vindt het lastig om hier antwoord op te geven. Het is in ieder geval geen standaard situatie en dat betekent dat ik u adviseer om eerste met de ficus te overleggen voordat u stappen onderneemt op dit vlak. Er is veel veranderd sinds de stamrechtvrijstelling op 1 januari van 2014 is afgeschaft en zaken kunnen in één keer door de fiscus onder een vergrootglas gelegd worden. Om teleurstellingen en fouten te voorkomen adviseer ik u met hen hierover te overleggen.

Wat ik wel mee kan geven is het volgende: de fiscus stelt dat de overeenkomst voor 31-12-20013 moest bestaan en dat de keuze voor stamrecht duidelijk vast moet staan in die overeenkomst. Het moment van uitbetalen lijkt in het hele verhaal minder belangrijk. Er kan dus een mogelijkheid zijn dat u hier goedkeuring voor krijgt.

reageer op Jeroen Wolfsen

Maurice

15 juli 2014 9:03:27

Mijn vrouw heeft een Bankspaarproduct afgesloten en nu heeft haar vorige werkgever op 25 juni de Gouden Handdruk uitgekeerd. Men heeft daarbij echter een fout gemaakt met de hoogte van het bedrag (te weinig). Op 27 juni is het resterende bedrag gestort.
Het totaalbedrag is nu correct met het opgegeven totaalbedrag in de vaststellingsovereenkomst.
Mijn vraag is nu: Heeft dit belastingtechnische gevolgen nu het bedrag in twee keer betaald is?

reageer op Maurice

Jeroen Wolfsen
Productexpert
Tel: 085-760 7600

15 juli 2014 11:05:09

Beste Maurice,
Volgens mij is dat geen probleem, het komt in de praktijk wel vaker voor dat de werkgever in twee delen betaald. Ðe staatssecretaris heeft daarnaast aangeven dat voor het opheffen van de stamrechtvrijstelling het verder niet belangrijk is waneer er door de werkgever betaalt wordt.
Het lijkt mij dus allemaal geen probleem maar uiteindelijk is het natuurlijk de fiscus die de spelregels bepaalt en niet MoneyWise.

reageer op Jeroen Wolfsen
Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662