Woekerpolis

Telegraaf: Afkoop woekerpolis traag en duur

Jochem Kessens zaterdag 16 juni 2012 - bijgewerkt op: 30 april 2016
AM­STER­DAM – Klan­ten die van hun woe­ker­po­lis af wil­len, moe­ten soms tot vier maan­den wach­ten op een re­ac­tie van hun ver­ze­ke­raar. On­danks de be­lof­te om tot snel­le af­han­de­ling te ko­men, lukt dat veel maat­schap­pij­en niet, stel­len des­kun­di­gen. Daar­naast zijn veel con­su­men­ten de klos, om­dat ze om te ’ont­woe­ke­ren’ ook nog eens de tus­sen­per­soon be­ta­len van wie ze de woe­ker­po­lis aan­ge­smeerd kre­gen.

De af­han­de­ling van woe­ker­po­lis­sen sleept maar voort, zo ook bij het af­ko­pen van het fi­nan­ciële ge­drocht. „Het duurt op dit mo­ment ge­mid­deld acht we­ken voor­dat een klant re­ac­tie krijgt op zijn ver­zoek om af te ko­pen, soms tot wel vier maan­den”, ver­telt Je­roen Wolf­s­en van fi­nan­ciële ver­ge­lij­ker Moneywise.nl, die een over­sluit­ser­vi­ce op zijn si­te heeft voor con­su­men­ten. Het geldt vol­gens hem voor al­le ver­ze­ke­raars. „Men­sen lij­den door de la­te­re uit­be­ta­ling van hun po­lis fi­nan­ciële scha­de, om­dat in de tus­sen­tijd de koer­sen da­len.”

Het duurt al­le­maal vre­se­lijk lang, be­ves­tigt An­ton Riet­veld van Verzekeraarklachten.nl. „We krij­gen hier­over veel klach­ten van men­sen.” Ook woe­ker­po­lis­ex­pert René Graaf­sma ziet het met le­de ogen aan. „Het is een uit­put­tings­slag, waar­bij con­su­men­ten op­zet­te­lijk te­gen­ge­werkt wor­den”, stelt hij. „Het gaat daar­naast om zo­veel af­koop­ver­zoe­ken, dat het ze prak­tisch niet lukt om het goed af te wer­ken.”

Het Ver­bond van Ver­ze­ke­raars geeft toe dat er soms spra­ke is van ver­tra­gin­gen. „Soms kan het een tijd­je du­ren als de klant wil over­stap­pen of aan­pas­sen. Er zijn zeer veel po­lis­sen om­ge­zet en af­ge­kocht,” ver­telt een woord­voer­der. „Hier en daar zijn daar­om wel wat ca­pa­ci­teits­pro­ble­men.” Van­af 1 ju­li gaan ver­ze­ke­raars bin­nen twee we­ken za­ken af­han­de­len „als ze al­le do­cu­men­ten die hier­voor no­dig zijn door de klant op­ge­stuurd zijn”. Wolf­s­en is daar­van niet erg on­der de in­druk. „Daar­voor gaat er al on­no­dig veel tijd ver­lo­ren.”

Con­su­men­ten met een woe­ker­po­lis wor­den ook op an­de­re ma­nie­ren ge­du­peerd. Tus­sen­per­so­nen bren­gen be­dra­gen van tot €900 in re­ke­ning voor een ad­vies bij men­sen die eer­der ge­du­peerd zijn, zo blijkt uit do­cu­men­ten in be­zit van de­ze krant. Ook schie­ten be­drij­ven die ‘ont­woe­ke­ren’ als pad­de­stoe­len uit de grond om een graan­tje mee te pik­ken.

„Het zijn de­zelf­de boe­ven die vroe­ger de woe­ker­po­lis­sen aan de man brach­ten”, briest Graaf­sma. „Tik maar ’woe­ker­po­lis’ in op in­ter­net en de snel­le jon­gens met hun bu­reau­tjes zijn ge­lijk te zien.”

De wan­prak­tij­ken zijn ook zicht­baar voor Fons de Bil­de, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging On­af­han­ke­lij­ke Fi­nan­ci­eel Plan­ners. „Veel van de­ze ad­vi­seurs vra­gen op­nieuw geld rond­om woe­ker­po­lis­sen, ter­wijl ze zelf de klant hier­aan ge­hol­pen heb­ben.” Be­staan­de klan­ten met een be­leg­gings­po­lis die de­ze ge­re­pa­reerd wil­len heb­ben, moe­ten door hun ad­vi­seur gra­tis ge­hol­pen wor­den met ad­vies, stelt Ad­fiz, de ver­e­ni­ging van fi­nan­ciële ad­vi­seurs. Voor een com­pleet nieuw ad­vies bij een he­le nieu­we om­stan­dig­he­den moet kun­nen wel kos­ten in re­ke­ning wor­den ge­bracht aan de klant, ver­telt een woord­voer­der, om­dat er dan spra­ke is van „een nieu­we ad­vies­si­tu­a­tie”.
In dit artikel

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Reactie
Reactie plaatsen
Contact
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662

Stay up to date

Ontvang, net als 16.362 anderen, onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw privacy is gewaardborgd.

logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons Moneywise.nl op Facebook Moneywise.nl op LinkedIn Moneywise.nl op Twitter Moneywise.nl op Youtube