Moneywise.nl » Weblog » Woekerpolis » Telegraaf: Afkoop woekerpolis traag en duur

Telegraaf: Afkoop woekerpolis traag en duur

zaterdag 16 juni 2012 om 08:47:36 Jochem Kessens nog geen reacties
AM­STER­DAM – Klan­ten die van hun woe­ker­po­lis af wil­len, moe­ten soms tot vier maan­den wach­ten op een re­ac­tie van hun ver­ze­ke­raar. On­danks de be­lof­te om tot snel­le af­han­de­ling te ko­men, lukt dat veel maat­schap­pij­en niet, stel­len des­kun­di­gen. Daar­naast zijn veel con­su­men­ten de klos, om­dat ze om te ’ont­woe­ke­ren’ ook nog eens de tus­sen­per­soon be­ta­len van wie ze de woe­ker­po­lis aan­ge­smeerd kre­gen.

De af­han­de­ling van woe­ker­po­lis­sen sleept maar voort, zo ook bij het af­ko­pen van het fi­nan­ciële ge­drocht. „Het duurt op dit mo­ment ge­mid­deld acht we­ken voor­dat een klant re­ac­tie krijgt op zijn ver­zoek om af te ko­pen, soms tot wel vier maan­den”, ver­telt Je­roen Wolf­s­en van fi­nan­ciële ver­ge­lij­ker Moneywise.nl, die een over­sluit­ser­vi­ce op zijn si­te heeft voor con­su­men­ten. Het geldt vol­gens hem voor al­le ver­ze­ke­raars. „Men­sen lij­den door de la­te­re uit­be­ta­ling van hun po­lis fi­nan­ciële scha­de, om­dat in de tus­sen­tijd de koer­sen da­len.”

Het duurt al­le­maal vre­se­lijk lang, be­ves­tigt An­ton Riet­veld van Verzekeraarklachten.nl. „We krij­gen hier­over veel klach­ten van men­sen.” Ook woe­ker­po­lis­ex­pert René Graaf­sma ziet het met le­de ogen aan. „Het is een uit­put­tings­slag, waar­bij con­su­men­ten op­zet­te­lijk te­gen­ge­werkt wor­den”, stelt hij. „Het gaat daar­naast om zo­veel af­koop­ver­zoe­ken, dat het ze prak­tisch niet lukt om het goed af te wer­ken.”

Het Ver­bond van Ver­ze­ke­raars geeft toe dat er soms spra­ke is van ver­tra­gin­gen. „Soms kan het een tijd­je du­ren als de klant wil over­stap­pen of aan­pas­sen. Er zijn zeer veel po­lis­sen om­ge­zet en af­ge­kocht,” ver­telt een woord­voer­der. „Hier en daar zijn daar­om wel wat ca­pa­ci­teits­pro­ble­men.” Van­af 1 ju­li gaan ver­ze­ke­raars bin­nen twee we­ken za­ken af­han­de­len „als ze al­le do­cu­men­ten die hier­voor no­dig zijn door de klant op­ge­stuurd zijn”. Wolf­s­en is daar­van niet erg on­der de in­druk. „Daar­voor gaat er al on­no­dig veel tijd ver­lo­ren.”

Con­su­men­ten met een woe­ker­po­lis wor­den ook op an­de­re ma­nie­ren ge­du­peerd. Tus­sen­per­so­nen bren­gen be­dra­gen van tot €900 in re­ke­ning voor een ad­vies bij men­sen die eer­der ge­du­peerd zijn, zo blijkt uit do­cu­men­ten in be­zit van de­ze krant. Ook schie­ten be­drij­ven die ‘ont­woe­ke­ren’ als pad­de­stoe­len uit de grond om een graan­tje mee te pik­ken.

„Het zijn de­zelf­de boe­ven die vroe­ger de woe­ker­po­lis­sen aan de man brach­ten”, briest Graaf­sma. „Tik maar ’woe­ker­po­lis’ in op in­ter­net en de snel­le jon­gens met hun bu­reau­tjes zijn ge­lijk te zien.”

De wan­prak­tij­ken zijn ook zicht­baar voor Fons de Bil­de, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging On­af­han­ke­lij­ke Fi­nan­ci­eel Plan­ners. „Veel van de­ze ad­vi­seurs vra­gen op­nieuw geld rond­om woe­ker­po­lis­sen, ter­wijl ze zelf de klant hier­aan ge­hol­pen heb­ben.” Be­staan­de klan­ten met een be­leg­gings­po­lis die de­ze ge­re­pa­reerd wil­len heb­ben, moe­ten door hun ad­vi­seur gra­tis ge­hol­pen wor­den met ad­vies, stelt Ad­fiz, de ver­e­ni­ging van fi­nan­ciële ad­vi­seurs. Voor een com­pleet nieuw ad­vies bij een he­le nieu­we om­stan­dig­he­den moet kun­nen wel kos­ten in re­ke­ning wor­den ge­bracht aan de klant, ver­telt een woord­voer­der, om­dat er dan spra­ke is van „een nieu­we ad­vies­si­tu­a­tie”.
Jochem Kessens

Jochem is medeoprichter van Moneywise en weet veel van financiële producten. Hij houdt je op de hoogte van o.a. woekerpolis.

Heb je een vraag?
Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Reageer op, of stel een vraag over, dit bericht

Plaats een reactie
Wat is je naam?
Wat is je email adres?
Jouw reactie
Reactie plaatsen
logo Moneywise.nl
bel ons met al je vragen 085-760 7600
volg ons
Contact
X
Vragen, of advies nodig?

Heb je een vraag of wil je graag advies? Neem contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag!

Bel ons
Vandaag open tot 17:00
Lijfrente & Pensioen 085-760 7600
Hypotheken 085-760 7610
Verzekeringen 085-760 7600
Mail ons
Je ontvangt reactie binnen 2 werkdagen
Lijfrente & Pensioen info@moneywise.nl
Verzekeringen info@moneywise.nl
App ons
Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 online 06-835 45 662